หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวกิจกรรม
โรงพยาบาลแม่จัน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)
                    โรงพยาบาลแม่จัน นำโดย นพ.รัฐกานต์ ปาระมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่จัน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตามมาตรการ 3ป และ 1ค คือ การปลุก ปลูกจิตสำนึกการป้องกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการที่ต้องยึดหลักคุณธรรม ความโปร่งใสซื่อสัตย์ สุจริตมีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม
24 ธันวาคม 2564
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
มอบใบประกาศเกียรติคุณความดีให้กับบุคลากรและหน่วยงาน ที่ได้รับคำชมเชยจากผู้รับบริการ 19 มกราคม 2565
Nurse Development : Towards New Era of Effective Management 5 มกราคม 2565
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลแม่จัน 24 ธันวาคม 2564
การตรวจสอบผลการตรวจและคำแนะนำหลังตรวจ COVID 19 19 เมษายน 2564
แจ้งปิดปรับปรุง ระบบโทรศัพท์ รพ.แม่จัน 5 มีนาคม 2564