หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประกวดราคา
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2565
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2565
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2565
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2565
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กรกฎาคม 2565
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2565
7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2565
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กรกฎาคม 2565
9. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาส ๓ 30 มิถุนายน 2565
10. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30 มิถุนายน 2565
11. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ไตรมาส ๓ 30 มิถุนายน 2565
12. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30 มิถุนายน 2565
13. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 30 มิถุนายน 2565
14. ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 มิถุนายน 2565
15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
31. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
32. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
33. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
34. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
35. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
36. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2565
37. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อ วัดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิถุนายน 2565
38. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 1 - 25 2565 29 มิถุนายน 2565
39. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 1 - 30 2565 29 มิถุนายน 2565
40. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 1 - 31 2565 29 มิถุนายน 2565
12345678910...หน้าสุดท้าย