หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
                    

ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)  จำนวน   อัตรา

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

  -เจ้าพนักงานธุรการ  

  -ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานการพยาบาล

  -อัตรารายเดือน เดือนละ  ๑๐,๒๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๒.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  -มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..๒๕๕๑ โดยอนุโลม

  -อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๒  ปีขึ้นไปถึง  ๓๕  ปีบริบูรณ์

  -เพศหญิง หรือเพศชาย

  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่มีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา               วิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป   

  -มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  -มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  -สามารถขับรถยนต์ได้และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  -ประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ  สมัครด้วยตนเอง  โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย   ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่จัน  ตั้งแต่วันที่   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ

๓.๒  เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้.-

.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     จำนวน    ฉบับ

๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                         จำนวน    ฉบับ

๔.๓  สำเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา)           จำนวน    ฉบับ

๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว                        จำนวน  ๒ รูป

๔.๕  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

      (แบบ สด.๔๓)                                                                                    จำนวน  ๒ ฉบับ

๔.๗  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ

**สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๕.  วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  วิธีสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

๖. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

     ประกาศ    วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ..๒๕๖๒
28 พฤษภาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 9 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกสฺ) 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานเภสัช 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 กันยายน 2562