หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
                    

ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)  จำนวน   อัตรา

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

  -เจ้าพนักงานธุรการ  

  -ปฏิบัติงาน  กลุ่มงานการพยาบาล

  -อัตรารายเดือน เดือนละ  ๑๐,๒๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๒.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  -มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..๒๕๕๑ โดยอนุโลม

  -อายุไม่ต่ำกว่า  ๒๒  ปีขึ้นไปถึง  ๓๕  ปีบริบูรณ์

  -เพศหญิง หรือเพศชาย

  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่มีเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา               วิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร  บริหารธุรกิจ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป   

  -มีความรู้ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

  -มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

  -สามารถขับรถยนต์ได้และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

  -ประสบการณ์ในการทำงาน (ถ้ามี)

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ  สมัครด้วยตนเอง  โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย   ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่จัน  ตั้งแต่วันที่   ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ

๓.๒  เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร

 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้.-

.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     จำนวน    ฉบับ

๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                         จำนวน    ฉบับ

๔.๓  สำเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา)           จำนวน    ฉบับ

๔.๔  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว                        จำนวน  ๒ รูป

๔.๕  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

      (แบบ สด.๔๓)                                                                                    จำนวน  ๒ ฉบับ

๔.๗  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ

**สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๕.  วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  วิธีสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

๖. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ที่งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

     ประกาศ    วันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ..๒๕๖๒
28 พฤษภาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 มิถุนายน 2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา 11 มิถุนายน 2562