หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
                    

ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๒  อัตรา

๑.    ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

    ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์         จำนวน  ๑  อัตรา

   -อัตรารายเดือน เดือนละ ๙,๕๓๐.- บาท(เก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

   -ช่วงทดลองงาน  ๓  เดือนแรกรับ  ๙,๐๓๒.- บาท(เก้าพันสามสิบสองบาทถ้วน)

   -หากผลการประเมินช่วงทดลองงานผ่านจะได้รับการจ้างในอัตราที่กำหนด

   -ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  อัตราค่าตอบแทน  วันละ ๖๐๐.-บาท(หกร้อยบาทถ้วน)

   -เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ ๑,๕๐๐.- บาท(หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

             ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  อัตรา

            -อัตรารายเดือน เดือนละ ๘,๕๙๖.- บาท(แปดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)

  -ช่วงทดลองงาน  ๓  เดือนแรกรับ  ๘,๑๔๖.- บาท(แปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

  -หากผลการประเมินช่วงทดลองงานผ่านจะได้รับการจ้างในอัตราที่กำหนด

  -ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   อัตราค่าตอบแทน  วันละ ๔๘๐.-บาท(สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

  -เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)

๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จนถึงวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ หากผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้มีการจ้างต่อไป

๒.    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒.๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์                จำนวน  ๑  อัตรา

   -มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..๒๕๕๑ โดยอนุโลม

   -อายุตั้งแต่  ๒๑  ปีถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์

   -เพศชายหรือเพศหญิง(เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร)

           -ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   

                      -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ 

                      ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                     -ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่าย

                      คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล

                      ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด

                     -ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงความต้องการ 

                      และสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ

                     -ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ

                      และผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

                     -มีประสบการณ์ทำงานด้าน SQL Linux server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

                  ๒.๒ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์                จำนวน  ๑  อัตรา

                     -มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..๒๕๕๑  โดยอนุโลม

                     -อายุตั้งแต่  ๒๑  ปี – ๓๕ ปี

                     -เพศชายหรือเพศหญิง(เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร)

  -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม     

   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

                      -ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งาน

                      ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร

                     -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง    

                      กู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูล และป้องกันการสูญหายของข้อมูล จัดทำทะเบียน

                      รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน

                     -ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการ

                      ปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

๓.    วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ สมัครด้วยตนเอง โดยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลแม่จัน  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน  ๒๕๖๐ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ในวันและเวลาราชการ   

 

 

๓.๒  เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร

๔.    เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้.-

.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.๓  สำเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา)   จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.๔  ใบรับรองแพทย์                                                               จำนวน  ๑ ฉบับ

๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว              จำนวน  ๒ รูป

๔.๖  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

(แบบ สด.43)                                                                           จำนวน  ๒ ฉบับ

๔.๖  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส หลักฐานทางทหาร ฯลฯ

**สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๕.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ  บอร์ด ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่จัน หรือตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซด์ของโรงพยาบาล http://www.maechanhospital.go.th/

๖.     วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดย

๑.สอบข้อเขียน             คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

๒.สอบปฏิบัติ               คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

๓.สอบสัมภาษณ์           คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน

๗.  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓      อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน

 

๘.    การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และเกณฑ์การตัดสิน

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยจะขึ้นบัญชีสอบไว้ มีกำหนด ๑ ปี หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่  บัญชีเก่าถือเป็นอันยกเลิก  โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่  ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.   

๙. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน        ในวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป   หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ต้องรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผลการตรวจสุขภาพต้องปกติแข็งแรงดี ถึงจะบรรจุและทำสัญญาจ้าง  โดยจะต้องมีเงินค้ำประกันสัญญาจ้างตำแหน่ง      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตำแหน่ง             เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้จะคืนเงินค้ำประกันเมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลแม่จัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน   พ..๒๕๖๐

18 เมษายน 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัคร นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อันตรา 16 มกราคม 2561
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา 19 ธันวาคม 2560
รับสมัคร นักจิตวิทยา 1 อัตรา และนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา(พกส) 8 ธันวาคม 2560
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 6 ธันวาคม 2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 15 พฤศจิกายน 2560