หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัคร พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
                    

ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๑  อัตรา

๑.    ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

 ๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

  - พนักงานประกอบอาหาร  อัตราเงินเดือน  ๖,๙๐๕.- บาท(หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

  - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  เวรละ ๓๐๐ บาท(สามร้อยบาทถ้วน)

  - ช่วงทดลองงาน  ๓  เดือนแรกรับ  ๖,๕๕๒.- บาท(หกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

 ๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  

   หากผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะได้รับการ  

   พิจารณาให้มีการจ้างต่อไป

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๒.๑ พนักงานประกอบอาหาร                                       จำนวน  ๑  อัตรา

  -มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..๒๕๕๑ โดยอนุโลม

  -อายุระหว่าง  ๒๕ –  ๓๕ ปี

  -เพศชาย/หญิง

                    -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน                                 สาขางานอาหารและโภชนาการ  สาขางานธุรกิจอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์                                        หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป

-จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปรุงอาหาร รวมทั้งวัสดุประกอบอาหารต่างๆตาม          

 รายการอาหารที่ต้องทำการผลิตในแต่ละวัน

-ปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยตามประเภทของผู้รับบริการ เช่น ผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยเฉพาะโรคและอาหาร

 ทางสายยาง เป็นต้น

-ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานครัวเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

 

๒.    วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ  สมัครด้วยตนเอง  โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน     ตั้งแต่วันที่   ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐   ๒๐   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

๓.๒  เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร

๓.    เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้.-

.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                        จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                            จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.๓  สำเนาหลักฐานการศึกษา                                 จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.๔  ใบรับรองแพทย์                                           จำนวน  ๑  ฉบับ                       

๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน  ๒ รูป

๔.๖  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ

**สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๔.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่   ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลแม่จัน   หรือตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาล http://www.maechanhospital.go.th/

๕.    วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ                วิธีสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

๖.     เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ    ห้องประชุม  ๓อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน

 

๗.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และเกณฑ์การตัดสิน

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยจะขึ้นบัญชีสอบไว้ มีกำหนด ๑ ปี หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ บัญชีเก่าถือเป็นอันยกเลิก  โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑๐. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ต้องรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผลการตรวจสุขภาพต้องปกติ แข็งแรงดี ถึงจะบรรจุและทำสัญญาจ้าง โดยจะต้องมีเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท        (ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้จะคืนเงินค้ำประกันเมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลแม่จัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐ มกราคม  พ..๒๕๖๐

2 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 15 พฤศจิกายน 2560
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 15 พฤศจิกายน 2560
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 11 ตุลาคม 2560
รับสมัคร พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา 10 ตุลาคม 2560
รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 10 ตุลาคม 2560