หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   5  กันยายน  2562  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สังกัดกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้           การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

นักวิชาการสาธารณสุข

1.นางสาววรรณิภา       ลาโต            

2.นางวรรณิกา            ฟูเฟื่อง

3.นางสาวพัชรพร        เพียรงาม

4.นางสาวจิราพรรณ      ใจสีธิ

5.นางสาววรรณพร       ยารณะ

6.นางสาวมินตรา         คำปัน

7.นางสาวอารยา         ตุ่นหนิ้ว

8.นายสุเมธ                คำศรี

9.นางสาวธัญญารัตน์    วันชนะ

10.นางสาวลัดดาวรรณ  อบอุ่น

11.นางพัชรินทร์          สาวะธรรม

12.นางสาวอัญชลี        สามงามมี

13.นางสาววรรณทณี    โสภณอำนวยกิจ

14.นางสาวภาวณี        ศรีนวล

15.นางสาวปวิชญา       แสนชัย

16.นางสาวปภาวรินท์    สุริเมือง

17.นางสาวกุหลาบ       ดานเรือง

18.นางสาวพรสินี        สีนา

19.นางสาววาสนา        แก้วหุ่ง

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  26  กันยายน  2562  เวลา 13.00 น.                  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า 15 นาที  และแต่งกายไม่เรียบร้อย     จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

                   ประกาศ    วันที่  24  กันยายน  .. 2562

24 กันยายน 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 9 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกสฺ) 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานเภสัช 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 กันยายน 2562