หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกเรียนสาขาวิชารังสีเทคนิค
                    

ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สนใจเข้าสมัครคัดเลือกเรียนสาขาวิชารังสีเทคนิค ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนเพื่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนวิชาชีพในการปฏิบัติงานร่วมพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนในพื้นที่เบื้องต้นเพื่อรับรองและส่งรายชื่อเพื่อเสนอคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อคัดเลือกต่อไป นั้น

ในการนี้  โรงพยาบาลแม่จัน  ซึ่งมีความขาดแคลนวิชาชีพดังกล่าวในการปฏิบัติงาน จึงขอเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้ารับการสอบคัดเลือกดังกล่าว   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑   เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

1.2   เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

๑.3   เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.4   มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้

        1.4.1  ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่องานในอาชีพ

        1.4.2  มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในอาชีพ

        1.4.3  เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

        1.4.4  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

1.5   ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ามีอุปสรรคต่อการศึกษา

 

2.  หลักฐานการรับสมัคร

.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                 จำนวน  1  ฉบับ

๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                      จำนวน  1  ฉบับ

๔.๓  สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)                          จำนวน  1  ฉบับ

๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล                               จำนวน  1  ฉบับ

       (กรณีชื่อ – นามสกุล ผู้สมัครไม่ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง)  

                 **สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ  สมัครด้วยตนเอง  โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

4.  วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  วิธีสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

5.  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

   จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  7 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม    อินทนิล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน

 

6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่  7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลแม่จัน

                  

                                      ประกาศ ณ วันที่  3 พฤษภาคม พ.. 2561

4 พฤษภาคม 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 24 กรกฎาคม 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 27 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 24 มิถุนายน 2562