หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกเรียนสาขาวิชารังสีเทคนิค
                    

ตามที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่สนใจเข้าสมัครคัดเลือกเรียนสาขาวิชารังสีเทคนิค ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนเพื่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนวิชาชีพในการปฏิบัติงานร่วมพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนในพื้นที่เบื้องต้นเพื่อรับรองและส่งรายชื่อเพื่อเสนอคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อคัดเลือกต่อไป นั้น

ในการนี้  โรงพยาบาลแม่จัน  ซึ่งมีความขาดแคลนวิชาชีพดังกล่าวในการปฏิบัติงาน จึงขอเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เข้ารับการสอบคัดเลือกดังกล่าว   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑   เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์

1.2   เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

๑.3   เป็นผู้ที่ไม่มีสุขภาพหรือโรคประจำตัวอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.4   มีสภาวะของร่างกายปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการ ดังต่อไปนี้

        1.4.1  ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดสี จนเป็นอุปสรรคต่องานในอาชีพ

        1.4.2  มีความพิการของนิ้วมือ แขน ขา จนเป็นอุปสรรคต่องานในอาชีพ

        1.4.3  เป็นใบ้หรือหูหนวกทั้งสองข้าง

        1.4.4  มีปัญหาในการพูดจา ไม่สามารถสื่อสารได้ เช่น พูดติดอ่าง พูดลิ้นคับปาก

1.5   ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่นๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่ามีอุปสรรคต่อการศึกษา

 

2.  หลักฐานการรับสมัคร

.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                 จำนวน  1  ฉบับ

๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                      จำนวน  1  ฉบับ

๔.๓  สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)                          จำนวน  1  ฉบับ

๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล                               จำนวน  1  ฉบับ

       (กรณีชื่อ – นามสกุล ผู้สมัครไม่ตรงกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง)  

                 **สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ  สมัครด้วยตนเอง  โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

4.  วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  วิธีสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการสอบคัดเลือก

5.  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

   จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  7 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม    อินทนิล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จัน

 

6.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่  7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลแม่จัน

                  

                                      ประกาศ ณ วันที่  3 พฤษภาคม พ.. 2561

4 พฤษภาคม 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 7 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ 29 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 28 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สังกัด สสจ.เชียงราย จำนวน 24 อัตรา 21 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 16 เมษายน 2563