หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
                    

ด้วยโรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  จำนวน  1  อัตรา

1)   ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

  -พนักงานเปล

  -อัตราค่าจ้าง  วันละ  300.- บาท(สามร้อยบาทถ้วน)

  -อัตราค่าตอบแทนนอกเวลา เวรละ 300.-บาท(สามร้อยบาทถ้วน)

1.2 ระยะเวลาการจ้าง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จนถึงวันที่  30  กันยายน  2562  หากผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาให้มีการจ้างต่อไป

2)   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.1 พนักงานเปล           จำนวน  1  อัตรา

  -มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..2551 โดยอนุโลม

  -อายุไม่ต่ำกว่า  21  ปีขึ้นไปถึง  35  ปี

  -เพศชาย

  -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  -บริการต้อนรับและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยไปยังแผนกต่างๆภายในหน่วยบริการ                       ด้วยรถเข็นนั่ง รถเปลนอน ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยบริการ

    กำหนด

  - ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา และเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้

     และอุปกรณ์การแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะอาด

  -สามารถปฏิบัติงานเป็นเวร/เป็นกะนอกเวลาราชการได้

  -สามารถปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

3)   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

3.1  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ สมัครด้วยตนเอง โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ตั้งแต่วันที่  12 มีนาคม  2562 ถึงวันที่  25  มีนาคม  2562  ในวันและเวลาราชการ

3.2  เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ในกรณี    ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร

4)   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้.-

4.1  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                      จำนวน  2  ฉบับ

4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                          จำนวน  2  ฉบับ

4.3  สำเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา)  จำนวน  2  ฉบับ

4.4  ใบรับรองแพทย์                                                                          จำนวน  1  ฉบับ

4.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว                          จำนวน  2 รูป

4.6  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

        (แบบ สด.43)                                                                          จำนวน  2 ฉบับ

4.7  หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ

**สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

         การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่  26  มีนาคม  2562  ณ  บอร์ด    ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่จัน หรือตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซด์ของโรงพยาบาล http://www.maechanhospital.go.th/

       วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ  วิธีสอบสัมภาษณ์   หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

    จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4      อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน

    การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และเกณฑ์การตัดสิน

    การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยจะขึ้นบัญชีสอบไว้ มีกำหนด 1 ปี หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่  บัญชีเก่าถือเป็นอันยกเลิก  โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น.

9. การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน        ในวันที่  1 เมษายน  2562  เวลา 08.30 น. ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป      หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ต้องรับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผลการตรวจสุขภาพต้องปกติแข็งแรงดี       ถึงจะบรรจุและทำสัญญาจ้าง โดยจะต้องมีเงินค้ำประกันสัญญาจ้างตำแหน่ง                   พนักงานเปล  เป็นเงิน 5,000.- บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้จะคืนเงินค้ำประกัน เมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลแม่จัน

              ประกาศ  ณ  วันที่  12  มีนาคม   พ..2562
16 มีนาคม 2562
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม 9 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (พกสฺ) 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานเภสัช 4 ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 กันยายน 2562