หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่  20 มกราคม 2564 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สังกัดกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้                   การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

1.นางสาวนฤมล                พูนผล

2.นางสาวชลิดากานต์        จับใจนาย

3.นางสาวสุวิมล                นันเปียง

4.นายทวีพงษ์                  จันทาพูน

5.นางสาวอรอุมา              กุนาม

6.นางสาวจิราพร               แฝ้ดทองซิว

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น.                   ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า 15 นาที  และแต่งกาย   ไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัครลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 2 มีนาคม 2564
รับสมัครพนักงานรายวัน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนังานบัตรรายงานโรค 23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 23 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 22 มกราคม 2564