หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานเอกสารทั่่วไป และ พนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
                    

ด้วย โรงพยาบาลแม่จัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน  ๒  อัตรา

๑.    ตำแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ

 ๑.๑ ตำแหน่งที่บรรจุแต่งตั้ง

       พนักงานบริการเอกสารทั่วไป         จำนวน  ๑  อัตรา

- อัตราเงินเดือน  ๗,๑๐๕.- บาท(เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)

- ช่วงทดลองงาน  ๓  เดือนแรกรับ  ๖,๗๓๘.- บาท(หกพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

       - หากผลการประเมินช่วงทดลองงานผ่านจะได้รับการจ้างในอัตราที่กำหนด

       - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  อัตราค่าตอบแทน  เวรละ ๓๐๐.-บาท(สามร้อยสิบบาทถ้วน)

       - เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)

      พนักงานวิทยาศาสตร์         จำนวน  ๑  อัตรา

      - อัตรารายเดือน เดือนละ ๖,๙๐๕.- บาท(หกพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)

       - ช่วงทดลองงาน  ๓  เดือนแรกรับ  ๖,๕๕๒.- บาท(หกพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

       - หากผลการประเมินช่วงทดลองงานผ่านจะได้รับการจ้างในอัตราที่กำหนด

       - ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  อัตราค่าตอบแทน  เวรละ ๓๐๐.-บาท(สามร้อยสิบบาทถ้วน)

       - เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เดือนละ ๑,๐๐๐.- บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)

๑.๒ ระยะเวลาการจ้าง นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  

   หากผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป จะได้รับการ  

   พิจารณาให้มีการจ้างต่อไป

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    ๒.๑พนักงานบริการเอกสารทั่วไป       จำนวน  ๑  อัตรา        

         -มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..๒๕๕๑ โดยอนุโลม

         -อายุระหว่าง  ๒๑๓๕  ปี

                   -เพศชาย/หญิง

                           -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน                                  สาขาบริหารธุรกิจ  หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                          -ปฏิบัติงานในการจัดทำสำเนาเอกสารตลอดจนควบคุมดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง                                เล็กๆน้อยๆของเครื่องดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ราชการทั่วไป

                          -มีประสบการณ์ด้านพัสดุ และสามารถขับรถยนต์ได้

                          -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่                                     เป็นอย่างดี

  ๒.๑พนักงานวิทยาศาสตร์        จำนวน  ๑  อัตรา        

         -มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๖ แห่ง พ...ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ..๒๕๕๑ โดยอนุโลม

         -อายุระหว่าง  ๒๐๓๕  ปี

                   -เพศชาย

                          -สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                          -ช่วยปฏิบัติงานชั้นต้นในห้องปฏิบัติการในการเตรียมอุปกรณ์น้ำยา สารเคมี วัสดุครุภัณฑ์เพื่อ                    การทดลองรวมทั้งล้างทำความสะอาดเก็บรักษาอุปกรณ์ เตรียมสิ่งตรวจและส่งสิ่งตรวจ

                          -สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๓.   วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก

๓.๑  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถ  สมัครด้วยตนเอง  โดยต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน     ตั้งแต่วันที่   ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ

๓.๒  เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครสอบให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ โรงพยาบาลแม่จันอาจไม่รับสมัคร

๔.   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐาน                      ดังต่อไปนี้.-

  ๔.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              จำนวน  ๒  ฉบับ

  ๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                  จำนวน  ๒  ฉบับ

  ๔.๓  สำเนาหลักฐานการศึกษา(ใบแสดงผลการเรียน,หนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา)  จำนวน  ๒  ฉบับ

๔.๔  ใบรับรองแพทย์                                                                  จำนวน  ๑  ฉบับ   

๔.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว                  จำนวน  ๒ รูป

๔.๖  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

       (แบบ สด.43)                                                                     จำนวน  ๒ ฉบับ

๔.๗ หลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ

**สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

๕.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะประกาศให้ทราบ ในวันที่   ๒๑  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ ณ  บอร์ดประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลแม่จัน   หรือตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาล http://www.maechanhospital.go.th/

๖.   วิธีการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก  จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีข้อเขียน  วิธีสอบปฏิบัติ                วิธีสอบสัมภาษณ์  หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม

๗.  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

จะทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ   ห้องประชุม  ๔อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน

๘.  การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และเกณฑ์การตัดสิน

การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ จะเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ โดยจะขึ้นบัญชีสอบไว้ มีกำหนด ๑ ปี หรือเมื่อมีการประกาศสอบคัดเลือกตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่ บัญชีเก่าถือเป็นอันยกเลิก  โดยผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปและจะประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๐.๓๐ น

 

๙.  การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานในวันที่ ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่งานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป           หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในวันรายงานตัว ต้องรับการตรวจสุขภาพ  ก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น และผลการตรวจสุขภาพต้องปกติ แข็งแรงดี ถึงจะบรรจุและทำสัญญาจ้าง โดยจะต้องมีเงินค้ำประกันสัญญาจ้างเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท        (ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้จะคืนเงินค้ำประกันเมื่อมีการลาออก เสียชีวิต หรือพ้นสภาพการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลแม่จัน

              ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม   พ..๒๕๖๐
12 กรกฎาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงานล่าสุด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน 9 ตุลาคม 2561
รับสมัครคัดเลือกเรียนสาขาวิชารังสีเทคนิค 4 พฤษภาคม 2561
รับสมัคร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 19 มีนาคม 2561
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา 30 มกราคม 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพกส.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา 29 มกราคม 2561