หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  สังกัดกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม  โรงพยาบาลแม่จัน นั้น              บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข     

๑.นางสาวภาณุมาศ      แสนอุ้ม         

๒.นายอนุชา              ภานุวัฒน์สกุล

๓.นางสาวกณิกนันต์     คำนาน

๔.นางสาวศันศนีย์       พากิจอุดม

๕.นางสาวภัทราพร      สอนสุกอง

๖.นางสาวพิชชาพร      พรหมสุข

๗.นางสาววารุณี          ยาหัส

๘.นางสาวทาริกา       ทานสิรา

๙.นางสาวพรนภา        ปันทิพย์

๑๐.นางสาววิชุดา        ใจจุ่ม

๑๑.นางสาวเครือมาศ    ตุงใย

๑๒.นางสาววิภาพรรณ   ก๋ามี

๑๓.นางสาวศิริพร        ใจยา

๑๔.นายภัทรนัย           ไชยพรม

๑๕.นางสาวศศิภรณ์     ศรีธิเป็ง

๑๖.นางสาวสุภาพร      ไวที

๑๗.นางสาววรินทร      นำแปง

๑๘.นางสาวประกายดาว   เปล่งใส

๑๙.นางสาวเสาวภา      พรหมรส

๒๐.นางสาวศุภรัตน์      เขื่อนเพ็ชร

๒๑.นางสาวมัลลิกา      เกษม

๒๒.นางสาวมลทิพย์     ภิระบรรณ์

๒๓.นางสาวอังคณา      โสภากันต์

๒๔.นางสาวแพรวพรรณ จันต๊ะนาเขต

๒๕.นางสาววรรณิกา     สุขใจ

                     ๒๖.นางสาวปาริฉัตร     ปินชัย

                     ๒๗.นางสาวอำไพ       อาจอ

                   

                     ๒๘.นายวรากรณ์          หน่อคำ


                     ๒๙.นางสาวสุมินตรา     สัตยวงค์


                     ๓๐.นางสาวอัญชลี       สามงามมี


                     ๓๑.นางสาวจรินรัตน์     เหมวิเชียร


                     ๓๒.นางสาวสมพร        อายี

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที  และแต่งกายไม่เรียบร้อย     จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.. ๒๕๖๐

 

25 ตุลาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560
กรณีเหตุการอุบัติเหตุหมู่ รถตู้นักเรียน 27 ธันวาคม 2560