หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์)
                    

ตามที่  โรงพยาบาลแม่จัน  ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า         รับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  อาคารผู้ป่วยนอก   โรงพยาบาลแม่จันไปแล้วนั้น  จึงประกาศรายชื่อ     ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ตามรายชื่อดังนี้

                       ผู้สอบได้

                       ๑.นายจิรวัฒน์        จอมศรีประเสริฐ

                       ๒.นายสุบิน           โกเสนตอ

                       ๓.นายธงชัย          แสนเหลี่ยว

                        ให้ผู้ที่สอบได้ ในลำดับที่ ๑ – ๒ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง             พนักงานบริการ(ขับรถยนต์)  ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยชำระค่าตรวจสุขภาพเองทั้งสิ้น  พร้อมเงินค้ำประกันสัญญาการทำงาน  กรณีผลการตรวจสุขภาพเป็นปกติ  จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)ที่งานบริหารทั่วไป     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐น.หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม   พ..๒๕๖๐

30 มกราคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 3 เมษายน 2560 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 20 มีนาคม 2560