หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
                    

ตามประกาศโรงพยาบาลแม่จัน ลงวันที่   ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือก   ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข  สังกัดกลุ่มงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน  โรงพยาบาลแม่จันนั้น บัดนี้    การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เจ้าพนักงานสาธารณสุข      

๑.นางสาวนฤทธิ์ศรา     ไชยลังกา                

๒.นางสาววารุณี          จันทร์หน่อแก้ว

๓.นางสาวอรนิช          กองมา

๔.นางอภิญญา           พรหมปาลิต

๕.นางสาวแพรวพรรณ   ชุ่มใจ

๖.นางสาวนภาวี          สุภารัตน์

๗.นางสาวกัญญา        สมประสงค์

๘.นางสาวโสภิดา       เทพอุดม

๙.นางสาวทาริกา        ทานสิรา

๑๐.นายวุฒิชัย           น้อยหมอ

๑๑.นางสาวภานุรักษ์    สมป้อ

๑๒.นางสาวพรรณพิไล  แซ่ว่าง

๑๓.นางสาวกิตติการ     หวันแก้ว

๑๔.นายสุพัฒนพงศ์     ชุ่มเมืองเย็น

๑๕.นางสาวศันศนีย์     พากิจอุดม

๑๖.นางสาวธันย์ชนก    ยอดเมือง

๑๗.นายสุวัฒน์           แก้วตั้ง

๑๘.นางสาวสุภาวดี      ณรงชัย

๑๙.นางสาวทิพวรรณ    นามวงค์

๒๐.นางสาววิมลศิริ       คำน้อย

๒๑.นางสาวสุภาภรณ์    กำปนาท

๒๒.นางสาวจารุวรรณ    ขัดคำกอง

๒๓.นางสาวเปรมสุดา    แก้วรากมุข

๒๔.นายทศพร           กันจินะ

๒๕.นายธีรพงศ์          อภิวงษ์งาม

                   ๒๖.นางสาวน้ำทิพย์     สีดี

                   ๒๗.นางสาวนุชจิรา      สันตุ้ยลือ

                   ๒๘.นางสาววรทิพย์      เครื่องแก้ว

                   ๒๙.นายธวัชชัย          อุทัยกาญจน์

                   ๓๐.นางสาวอนุธิดา       เปี่ยมตาชู

                   ๓๑.นางสาวอังคณา      จันทิมา

                   ๓๒.นายวราภรณ์          หน่อคำ

                   ๓๓.นายธงชัย            ธะนะเป๊ก

                   ๓๔.นางสาวอัญชุลีพร   อินต๊ะวงศ์

                   ๓๕.นางสาวพรลภัสสร   จีรเมธติยนนท์

                   ๓๖.นางสาวณัฐธิดา      ทิพย์สุทธิ์

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ไปสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.                 ณ  ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลแม่จัน  ผู้ที่มาช้าเกินกว่า ๑๕ นาที  และแต่งกายไม่เรียบร้อย     จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.. ๒๕๖๐

11 พฤษภาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
โรงพยาบาลแม่จัน ประกาศนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดจำนวน 121 รายการ 7 มีนาคม 2562
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรคพยาบาลแม่จัน ปี 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารและนันทนาการโรงพยาบาลแม่จัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีแผนอุบัติเหตุหมู่ 14 สิงหาคม 2561