หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
                    

ตามที่  โรงพยาบาลแม่จัน  ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า          รับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  อัตรา                  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  อัตรา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐             ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จันไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ตามรายชื่อดังนี้

                       ผู้สอบได้

                       ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                             ๑.นายอนุวัตร                       ฟูเฟื่อง

                             ๒.นางสาวประจักษ์จิต             คำบุญส่ง

                             ๓.นางสาวอนงค์                   หนานแสง

                             ๔.นางสาวจิดาภา                  ร่วมสุข

                       ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

                             ๑.นายเกียรติศักดิ์                 ซางซื่อมูล

                             ๒.นายสุทธิพงษ์                   ตั้งจิตานุศาสน์

                             ๓.นายบัญชา                       เอก๋า

                   ให้ผู้ที่สอบได้ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ๑ และตำแหน่ง                  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไข           ที่โรงพยาบาลกำหนดก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยชำระค่าตรวจสุขภาพเองทั้งสิ้น  พร้อมเงินค้ำประกันสัญญาการทำงาน  กรณีผลการตรวจสุขภาพเป็นปกติ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน  ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่                     ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ เมษายน  พ..๒๕๖๐
28 เมษายน 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
โรงพยาบาลแม่จัน ประกาศนโยบายและมาตรการการดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ขายทอดตลาดจำนวน 121 รายการ 7 มีนาคม 2562
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของโรคพยาบาลแม่จัน ปี 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศคัดเลือกผู้จำหน่ายร้านอาหาร ณ ศูนย์อาหารและนันทนาการโรงพยาบาลแม่จัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีแผนอุบัติเหตุหมู่ 14 สิงหาคม 2561