หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
                    

ตามที่  โรงพยาบาลแม่จัน  ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า          รับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑  อัตรา                  ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  อัตรา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐             ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จันไปแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ตามรายชื่อดังนี้

                       ผู้สอบได้

                       ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                             ๑.นายอนุวัตร                       ฟูเฟื่อง

                             ๒.นางสาวประจักษ์จิต             คำบุญส่ง

                             ๓.นางสาวอนงค์                   หนานแสง

                             ๔.นางสาวจิดาภา                  ร่วมสุข

                       ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

                             ๑.นายเกียรติศักดิ์                 ซางซื่อมูล

                             ๒.นายสุทธิพงษ์                   ตั้งจิตานุศาสน์

                             ๓.นายบัญชา                       เอก๋า

                   ให้ผู้ที่สอบได้ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ๑ และตำแหน่ง                  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไข           ที่โรงพยาบาลกำหนดก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยชำระค่าตรวจสุขภาพเองทั้งสิ้น  พร้อมเงินค้ำประกันสัญญาการทำงาน  กรณีผลการตรวจสุขภาพเป็นปกติ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน  ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน)ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่                     ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ เมษายน  พ..๒๕๖๐
28 เมษายน 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีแผนอุบัติเหตุหมู่ 14 สิงหาคม 2561
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560