หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป และ พนักงานวิทยาศาสตร์
                    

ตามที่  โรงพยาบาลแม่จัน  ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า             รับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่      ๒4 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมชั้น  3  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จันไปแล้วนั้น                  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ตามรายชื่อดังนี้

                       ผู้สอบได้

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

      ๑.นายกิตติกร            ปัญญาวิชัย

      ๒.นางสาววลัยพร        บุญมาก

      3.นางสาวรัตติกาล       พุทธิกา

      4.นางสาวพิชญ์สินี       บุญเย็น

ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

      ๑.นายณัฐกมล           เยาว์ธานี

ให้ผู้ที่สอบได้ ในลำดับที่ ๑ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบริการ- เอกสารทั่วไป,พนักงานวิทยาศาสตร์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่     โรงพยาบาลกำหนดก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยชำระค่าตรวจสุขภาพเองทั้งสิ้น พร้อมเงินค้ำประกันสัญญา     การทำงานกรณีผลการตรวจสุขภาพเป็นปกติ  จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่ ๓1 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  กรกฎาคม  พ..๒๕๖๐
26 กรกฎาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 30 มีนาคม 2561 30 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560
กรณีเหตุการอุบัติเหตุหมู่ รถตู้นักเรียน 27 ธันวาคม 2560