หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป และ พนักงานวิทยาศาสตร์
                    

ตามที่  โรงพยาบาลแม่จัน  ได้ทำการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้า             รับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่      ๒4 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมชั้น  3  อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่จันไปแล้วนั้น                  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ตามรายชื่อดังนี้

                       ผู้สอบได้

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

      ๑.นายกิตติกร            ปัญญาวิชัย

      ๒.นางสาววลัยพร        บุญมาก

      3.นางสาวรัตติกาล       พุทธิกา

      4.นางสาวพิชญ์สินี       บุญเย็น

ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์

      ๑.นายณัฐกมล           เยาว์ธานี

ให้ผู้ที่สอบได้ ในลำดับที่ ๑ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานบริการ- เอกสารทั่วไป,พนักงานวิทยาศาสตร์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขที่     โรงพยาบาลกำหนดก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยชำระค่าตรวจสุขภาพเองทั้งสิ้น พร้อมเงินค้ำประกันสัญญา     การทำงานกรณีผลการตรวจสุขภาพเป็นปกติ  จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท(ห้าพันบาทถ้วน) ที่งานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่จัน ในวันที่ ๓1 กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  กรกฎาคม  พ..๒๕๖๐
26 กรกฎาคม 2560
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
ซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 3 เมษายน 2560 3 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 30 ตุลาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 พฤศจิกายน 2560