หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
                    


กลยุทธ์ 2561 โรงพยาบาลแม่จัน

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M1 (Mid-Level Referal Hospital) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพในปี 2563

 

พันธกิจ

บริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ M2 (Mid-level Referal Hospital)

จุดมุ่งหมาย

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M 1 (Mid-level Referal Hospital) ที่ได้มาตรฐานผู้ให้และผู้รับบริการมีสุขภาวะ

 

ขอบเขตบริการ

โรงพยาบาลแม่จันเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ระดับ M2 (Mid-level Referal Hospital)ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติในระดับสถานบริการปฐมภูมิ,ทุติยภูมิโดยให้บริการฉุกเฉินและบริการผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไป

 

ปรัชญา  ค่านิยม  ( Core Values)

มอบบริการที่เป็นมิตรใส่ใจต่อความเป็นมนุษย์ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

เข็มมุ่ง

1.    พัฒนาระบบบริการให้ผู้รับบริการ ปลอดภัย และประทับใจ

ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

ให้บริการที่รวดเร็วและพึงพอใจ

2.    บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุข

3.    ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

****************************************************************************