หน้าแรก ดาวน์โหลด แผนที่ ติดต่อเรา
เมนูหลัก
ประวัติโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน
ดาวน์โหลด
สาระความรู้สุขภาพ
ติชม / ร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
                    


กลยุทธ์ 2563 โรงพยาบาลแม่จัน

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ภายในปี 2565 ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และประชาชนไว้วางใจ

 

พันธกิจ

บริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ M2 (Mid-level Referal Hospital)

จุดมุ่งหมาย

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M 1 (Mid-level Referal Hospital) ที่ได้มาตรฐานผู้ให้และผู้รับบริการมีสุขภาวะ

 

ขอบเขตบริการ

โรงพยาบาลแม่จันเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ระดับ M2 (Mid-level Referal Hospital)ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติในระดับสถานบริการปฐมภูมิ,ทุติยภูมิโดยให้บริการฉุกเฉินและบริการผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไป

 

ปรัชญา  ค่านิยม  ( Core Values)

มอบบริการที่เป็นมิตรใส่ใจต่อความเป็นมนุษย์ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 

เข็มมุ่ง

1.    พัฒนาระบบบริการให้ผู้รับบริการ ปลอดภัย และประทับใจ

ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

ให้บริการที่รวดเร็วและพึงพอใจ

2.    บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุข

3.    ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


นโยบาย

1 . ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวม

2.  พัฒนาคุณภาพบริการและรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

3.  เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยส่งเสริมด้านวิชาการ สวัสดิการ  ความก้าวหน้าทางราชการ เท่าที่สามารถทำได้

4.  พัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติ ทัศนคติที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชน

5.  กระจายอำนาจบริหารให้แก่บุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

6.  ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนเพื่อสร้างประชาคมสาธารณสุข

7.  พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่


****************************************************************************

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2563

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ภายในปี 2565 ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และประชาชนไว้วางใจ

พันธกิจ

บริการสุขภาพปฐมภูมิและทุติยภูมิด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ M2 (Mid-level Referal Hospital)

จุดมุ่งหมาย

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M 1 (Mid-level Referal Hospital) ที่ได้มาตรฐานผู้ให้และผู้รับบริการมีสุขภาวะ

ขอบเขตบริการ

โรงพยาบาลแม่จันเป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ระดับ M2 (Mid-level Referal Hospital)ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 มิติในระดับสถานบริการปฐมภูมิ,ทุติยภูมิโดยให้บริการฉุกเฉินและบริการผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชั่วโมงแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไป

ปรัชญา ค่านิยม

มอบบริการที่เป็นมิตรใส่ใจต่อความเป็นมนุษย์ และร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เข็มมุ่ง

 

1.พัฒนาระบบบริการให้ผู้รับบริการ ปลอดภัย และประทับใจ êให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ êให้บริการที่รวดเร็วและพึงพอใจ

2.บุคลากรผู้ให้บริการมีความสุข

3.ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Core Competency

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคุณภาพบริการร่วมกับเครือข่ายในการดูและประชาชนแบบองค์รวม

 

 

PP&P Excellence

ส่งเสริมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

 

Service Excellence

บริการเป็นเลิศ

 

People Excellence

บุคลากรเป็นเลิศ

 

Governance Excellence

ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ

 

WO2 เสริมสร้างความร่วมมือการสร้างสุขภาพตามกลุ่มวัยร่วมกับ อปท.และชุมชน

แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย

1.        โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

2.        โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

3.        โครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

1.        โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

WT1.เผ้าระวังระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพของบุคลากรและประชาชนในพื้นที่

แผนงานที่ 3 ป้องกันควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

1.        โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

2.        โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3.        โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง(Hot Zone)

4.        โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

SO2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนงานที่ 4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

1.        โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

WO1 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ตาม Service Plan

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

1.      โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

2.      โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพและ อสม.

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan

1.      โครงการ Service Plan

แผนงานที่ 7 พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

1.      โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ

แผนงานที่ 8 การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริ และพื้นที่เฉพาะ

1.      โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่เฉพาะ

ST2 ขยายระบบบริการรองรับการมุ่งสู่ รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก

แผนงานที่ 9 ขยายระบบบริการรองรับการมุ่งสู่ รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก

1.  โครงการขยายตึกให้บริการศัลยกรรมหญิงนรีเวชชั้น 4

 

WT3 บริหารกำลังคนให้มีสมรรถนะและเพียงพอต่อการให้บริการ

แผนงานที่ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน ด้านสุขภาพ

1.      โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

WO5 สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร

แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

1.        โครงการ Happy MOPH องค์กรแห่งความสุข

 

 

SO1 พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน

1.     โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ

ST1 ขยายการบริหารและบริการภายใต้ธรรมาภิบาล

แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล

1.     โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง

WO3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการ

แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ

1.     โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ

2.     โครงการ Smart Hospital

WT2 เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย

แผนงานที่ 13 บริหารจัดการด้านการเงินการ คลังสุขภาพ

1.     โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

WO4 พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

แผนงานที่ 14 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ด้านสุขภาพ

1.      โครงการวิจัย/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์