สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

อาคารไม้ชั้นเดียวที่หยัดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอแม่จัน ในปัจจุบันยังคงมีเค้าโครงเดิมเหลืออยู่บ้างแม้ว่าบางส่วนจะถูกปรับสภาพไป แต่ด้วยรูปทรงที่แปลกไปจากอาคารสมัยใหม่รอบข้าง ทำให้สะดุดตาต่อผู้พบเห็นภายใต้ร่มเงาจากจามจุรีต้นใหญ่ ด้านหน้าอาคารยิ่งเสริมให้บรรยากาศดูสงบ ร่มเย็น ที่นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของ “โรงพยาบาลแม่จัน”

เริ่มจากสถานีอนามัยชั้น 1 ในปี พ.ศ.2580 โดยขุนนิวรณ์โรคคาพาธ เป็นแพทย์คนแรก แล้วต่อด้วยนายแพทย์ยุทธ กุลวงศ์ นายแพทย์บรรณศาสตร์ สกลผดุงเขตต์ นายแพทย์สุนทร ไทยสมัคร และนายแพทย์วิวัฒน์ เชวงชัยยงค์ ตามลำดับ  จนกระทั่ง พ.ศ.2519 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีนายแพทย์ปราโมทย์ สุขวิชชัย เป็นผู้อำนวยการขณะนั้น และเป็นเป็นนายแพทย์สมศักดิ์ ศุภวิทย์กุล(เดิม ศุภวิทยานุกุล) เมื่อปี พ.ศ. 2521 “ตอนนั้นมีเพียงไม่กี่ห้อง มีห้องผ่าตัด ห้องฉีดยาทำแผล ห้องคลอด ห้องชันสูตร ห้องทันตกรรมและห้องจ่ายยา เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมดมี 13 คน ช่วยกันทำงานทุกอย่างเท่าที่จะช่วยกันทำได้ อยู่เวรกันดึกดื่น ไม่เหน็ดเหนื่อยดีใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้าน

หลังจากย้ายโรงพยาบาลมาอยู่เลขที่ 274 หมู่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ติดกับถนนพหลโยธินที่เป็นถนนสายหลักทางการคมนาคมสู่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และประกอบกับมีประชากรชนเผ่าจำนวนมาก ในห่วง 5 ปีแรก (2526-2529) ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีอำเภอแม่ฟ้าหลวง งานส่วนใหญ่จึงเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ จัดทำถนน อาคาร และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วย

อย่างไรก็ตามมีผลงานบางอย่างที่ควรค่าแก่การบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลเช่น การผ่าตัดนิ่วในไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 2526 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคลังเวชภัณฑ์ และงานวิจัยการรักษาชาวเขาติดฝิ่นโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารกระทรวงสาธารณสุข.

Feed EGP

ไม่พบฟีด