สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

MOIT 1 มีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    1. มีคำสั่งหรือประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
  [View] 1.1 บันทึข้อความผู้บริหารลงนาม
  [View] 1.2 คำสั่ง/ประกาศ
  [View] 1.3 กรอบแนวทาง
  [View] 1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
   2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  [View] 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงาน
  [View] 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
  [View] 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 [View]    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
 [View]    1.2 นโยบายผู้บริหาร
 [View]    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
 [View]    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
 [View]    1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินเงิน
 [View]    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภาระกิจของหน่วยงาน
 [View]   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 [View]   1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 [View] 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
 [View] 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ,ศ. 2562 
 [View] 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
 [View] 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สธ. พ.ศ.2564
 [View] 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
 [View] 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
[View] 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 [View] 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
[View] 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีของหน่วยงาน
[View] 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 [View] 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
[View] 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
[View] 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(เฉพาะ สสจ./สสอ.)
 [View] 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(ข้อ12) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
 [View] 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(ข้อ13) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
  18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
[View]   18.1 การวิเคระาห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565
[View]   18.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
    18.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ตามรอบระยะเวลา
 [View]>>  

[ตุลาคม65]  [พฤศจิกายน65]  [ธันวาคม65]  [มกราคม66]  [กุมภาพันธ์66]  [มีนาคม66]  [เมษายน66] [พฤษภาคม66]  [มิถุนายน66] [กรกฎาคม66] [สิงหาคม66] [กันยายน66] 

 [View]   18.4 ประกาศ สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแยงทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
    18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปี 2566 (สขร.1)
[View]>>   [ตุลาคม65]  [พฤศจิกายน65]  [ธันวาคม65]  [มกราคม66]  [กุมภาพันธ์66] [มีนาคม66] [เมษายน66] [พฤษภาคม66] [มิถุนายน66] [กรกฎาคม66] [สิงหาคม66] [กันยายน66]
[View]   แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 3 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

[View] 1. มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565
[View] 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 
[View] 3. บันทึกขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์

MOIT 4 มีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

[View] 
1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
[View] 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2566
[View] 2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน
[View] 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
[View] 2.3 แบบขออนุญาตแบบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ตรมาส 2
[View]  1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
[View 2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
[View]  3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[View]  3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566
[View]       3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศ สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร
[View]        3.2 ประกาศ สธ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
[View]       3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาส 3
[View] 1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
[View] 2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
[View] 3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[View] 4. มีคำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
[View]  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  ไตรมาส 4
[View] 1. มีบันทึกรายงานผู้บริหารรรับทราบและเผยแพร่
[View] 2. รายงานตามผลจัดซื้อจัดจ้าง
[View] 3. แบบขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
   

MOIT 5 มีการสรุปผลการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566

ไตรมาส 1
[View] 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ
  2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)
[View]>> [ตุลาคม65]  [พฤศจิกายน65]  [ธันวาคม65] 
[View] 3. แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ไตรมาส 2  
[View] 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ
  2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (ม.ค. 66 - มี.ค. 66)
[View]>> [มกราคม66]  [กุมภาพันธ์66]  [มีนาคม66]
[View] 3. แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ไตรมาส 3  
[View] 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ
[View] 2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (เม.ย. 66 - มิ.ย. 66)
[View] 3. แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
ไตรมาส 4  
  [View] 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบ
   2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4
 [View] >> [กรกฎาคม66]  [สิงหาคม66]  [กันยายน66]
 [View] 3. แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 [View]  1.1  บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ปี 2566
  [View] 1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดและเป็นนโยบายที่ใช้ในปี 2566 
  [View] 1.3   แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  
  [View]  2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปี 2566
 [View] 2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปี 2566
[View] 3.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7 มีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรในหน่วยงาน ปี 2565 และปี 2566

 ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ( เมษายน 2565 - กันยายน 2565)  
[View]   1 มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และ ระดับดีมาก
 [View]   2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และ ระดับดีมาก
[View] 3 มีหลักฐานประกาศรายงานระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลกรในหน่วยงาน
 [View]   4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ( ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2566)  
[View]  1 มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และ ระดับดีมาก
[View]  2 มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และ ระดับดีมาก
[View] 3 มีหลักฐานประกาศรายงานระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลกรในหน่วยงาน
[View]  4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณุผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8 มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

     
   1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประกอบด้วย
[View]    1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดอบรม
[View]    1.2 โครงการอบรม
 [View]   2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
 [View]  บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบถึงผลการอบรมและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 [View]  การรายงานผลการอบรม
[View]  5 รูปภาพกิจกรรม
[View]  6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 9 มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการเร้องเรียน

[View]

 1. คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 [View] 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 [View] 3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
 [View]  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
[View] 1. บันทึกข้อความรายงานการเรื่อยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ผู้บริหารรับทราบและลงนามให้เผยแพร่
[View] 2. รายงานการเรื่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
[View] 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

MOIT 10 มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ไตรมาส 2 สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน  
 [View] 1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
  2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
  [View]   2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  [View]   2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  [View] 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน 
 [View] 1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน
  2. รายงานสรุปผลการดำเนินการ
  [View]   2.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  [View]   2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  [View] 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

MOIT 11 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีม่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน

   1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 [View]    1.1  บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ
 [View]     1.2  โครงการ
 [View]   2. มีรายงานการประชุม ที่แสดงชื่อผู้ให้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 [View]   3. มีรายงานการประชุม ที่แสดงชื่อผู้ให้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ
 [View]   4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
 [View] 5. มีภาพกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่
 [View]  6. บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 [View] 7.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 มีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ

 ไตรมาส 2  
 [View] 1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
  [View] 2 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
  [View] 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  [View] 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
  [View] 1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
  [View] 2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 12 เดือน
  [View] 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปี 2565-2566

 [View]   1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติหน่วยงานในปี 2565-2566 ตามประกาศ สธ. ว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของ สธ.2564
  [View]    2. มีรายงานประเมินฯ 
  [View]    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่าสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 14 มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

  [View]  1  บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ  
   2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  
  [View]   2.1  การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานไปใช้ในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  
  [View]   2.2  การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานไปใช้ภายนอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน  
  [View]   2.3  มีผังกระบวนการยืมพัสดุ  
  [View]   2.4  มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุ  
[View]   2.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  
  [View]   3.1  การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ  
  [View]   3.2 ผังกระบวนการการยืมพัสดุ  
  [View]   3.3  แบบฟอร์มการยืมพัสดุ  
  [View]   3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม  
  [View] 4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2  
  [View] 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

MOIT 15 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี 2566

   1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปี 2566 
 [View]    1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการ
 [View]    1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565
 [View]    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566
 [View]   2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการปี 2566 และมีการขออนุญาตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 [View]   2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี 2566
 [View]    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 และแผนการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566

รอบไตรมาสที่ 2
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) 
[View] 1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปี 2566 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
[View] 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปี 2566 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)  
 [View] 1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
2.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยะรรมของหน่วยงาน ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)  
[View] 2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
[View] 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566  
[View] 2.3 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
3.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยะรรมของหน่วยงาน ปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
[View] 3.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
[View] 3.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566
[View] 3.3 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     ไตรมาส4
[View] 1.1 . รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) 
[View] 1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปี 2566 รอบ 6 เดือน ( 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 256
[View] 1.3 แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยะรรมของหน่วยงาน ปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
[View] 2.1  มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
[View] 2.2  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566 (รอบ 12 เดือน)
[View] 2.3  แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาส 2  
 [View] 1. บันทึกข้อความการขออนุมัติการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
  [View] 2. รายงานการประชุม
  [View] 3. บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
  [View] 4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566
  [View] 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส
[View] 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
[View] 2. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
[View] 3. ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 18 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

 ไตรมาส 2  
 [View] 1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม
  [View] 2. มีมาตรการป้องกันการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
  [View] 3. มีหนังสือแจ้งเวียน
  [View] 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 มีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 ไตรมาส 2  
 [View] 1. บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 [View] 2. รายงานการเรื่อไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้มาจากระบบ MSRS
 [View]  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
 [View] 1. บันทึกข้อความ ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
 [View] 2. รายงานการเรื่อไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้มาจากระบบ MSRS
 [View] 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20 มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

  1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 [View]    1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 [View]    1.2  โครงการ
 [View] 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
 [View]  3. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 [View]  4. รายงานผลการอบรมฯ
 [View] 5. ภาพกิจกรรม
 [View] 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว้บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

 [View] 1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารในประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด
  [View] 2. ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด
 [View] 3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน
 [View] 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม
 [View] 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 ไตรมาสที่ 2  
 [View] 1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
  [View] 2. คุ่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
  [View] 3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือฯ
ไตรมาส 4
[View] 1. บันทึกข้อความ รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
[View] 2. แบบรายการผลการดำเนินการฯ
[View] 3. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน


Feed EGP

ไม่พบฟีด