สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

thzh-TWnlenlomy

MOIT 1 มีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  [View]   1. มีคำสั่งหรือประกาศอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
  [View]  2. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1.ข้อมูลพื้นฐาน 
 [View]    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
 [View]    1.2 นโยบายผู้บริหาร
 [View]    1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
 [View]    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
 [View]    1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินเงิน
 [View]    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภาระกิจของหน่วยงาน
 [View]   1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 [View]   1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 [View] 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
 [View] 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ,ศ. 2562 
 [View] 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
 [View] 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สธ. พ.ศ.2564
 [View] 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
 [View] 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
  10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีของหน่วยงาน
  11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 [View] 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
[View] 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
  15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(เฉพาะ สสจ./สสอ.)
  16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(ข้อ12) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
  17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน(ข้อ13) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
  18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
    18.1 การวิเคระาห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565
    18.2  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566
    18.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2566 ตามรอบระยะเวลา
 [View]   18.4 ประกาศ สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแยงทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
    18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปี 2566 (สขร.1)

MOIT 3 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

  1. มีบันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565
  2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปี 2565 

MOIT 4 มีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566

[View]  1. มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
[View] 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ปี 2566
[View]  3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566
[View] 4. มีคำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
[View]  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 มีการสรุปผลการจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2566

   
   

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Updating...

MOIT 7 มีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบคุลากรในหน่วยงาน ปี 2565 และปี 2566

Updating...

MOIT 8 มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม

Updating...

MOIT 9 มีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการเร้องเรียน

 [View]  1. คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
 [View] 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาะารณสะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 [View] 3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
 [View]  4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 10 มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

Updating...

MOIT 11 มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีม่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน

Updating...

MOIT 12 มีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ

Updating...

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปี 2565-2566

Updating...

MOIT 14 มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

Updating...

MOIT 15 มีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี 2566

   1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ปี 2566 
     1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการ
     1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปี 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565
    1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566
 [View]   2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการปี 2566 และมีการขออนุญาตินำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 [View]   2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี 2566
 [View]    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 และแผนการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566

Updating...

MOIT 17 มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 อย่างเป็นระบบ

Updating...

MOIT 18 มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต

Updating...

MOIT 19 มีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Updating...

MOIT 20 มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

Updating...

MOIT 21 มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน

Updating...

MOIT 22 มีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

Updating...