สถานที่ติดต่อ

274 หมู่ 5 ต.แม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 053-771300, 053771056

อีเมล์ : [email protected]

โรงพยาบาลแม่จัน

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 274 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 053771300, 053771056, 053772785, 053772786

โทรสาร : 053660961

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ส่งข้อความถึงเรา

  เบอร์ติดต่อภายใน

 ผู้อำนวยการ 101   ศูนย์สุขภาพดี(Day care) 131   ควบคุมโรค 185  
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร 102    ตึกผู้ป่วยพิเศษรวม 132    การเงินและบัญชี 187  
 งานธุรการ 104    ศูนย์คุณภาพ 133    งานเทคนิคการแพทย์ 192,193  
 งานเวชระเบียน 105    ห้องกลุ่มการพยาบาล 135    งานสุขภาพจิตและให้คำปรึกษา 194  
 งานการเจ้าหน้าที่ 106    งานซ่อมบำรุง 136    งานพัสดุ 198  
 งานทันตกรรม 114    งานซ้กฟอก 137    ห้องฉุกเฉิน 200,211  
 งานแพทย์แผนไทย  115    คลินิกเฉพาะโรค 138    ตึกกระดูกและข้อ 202  
 ห้องตรวจผู้ป่วยนอก 117    งานโภชนศาสตร์ 142    หน่วยไตเทียม 207  
 งานประกันสุขภาพ 123,124    ห้องผ่าตัด 167    คลินิกโรคไต 209  
 ห้องโสต 125    ห้องคลอด 168    งานแผนงานและวิจัย 210  
 งานส่งเสริมสุขภาพ 126   คลินิกฝังเข็ม 177    ห้องทำแผล 212  
 ห้องตรวจตา 188    กายภาพบำบัด 180    ตึกผู้ป่วยหนัก 222  
 ตึกผู้ป่วยชาย 162    ตึกผู้ป่วยหญิง 181    งานคอมพิวเตอร์ 224  
 คลังยา 129    ยานพาหนะ 182    องค์กรแพทย์ 227  

Feed EGP

ไม่พบฟีด